top of page

OBECNÁ
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ USPOŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ TOHLETO studio s.r.o.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Těmito obecnými pravidly soutěží se řídí veškeré marketingové soutěže pořádané dále definovaným pořadatelem. Dílčí pravidla jednotlivých soutěží, zejména doba platnosti soutěže, podmínky účasti v soutěži, mechanismus výběru výherců, pořadatel zveřejňuje vždy v informacích u jednotlivých soutěží na příslušných webových stránkách. V případě rozporu mezi těmito obecnými pravidly soutěží a dílčími pravidly jednotlivých soutěží mají přednost dílčí pravidla jednotlivých soutěží. 

Pořadatelem výše uvedených soutěží (dále jen „Soutěž“) je společnost TOHLETO studio s.r.o. se sídlem Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČ: 07551754, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 108758 (dále jen „Pořadatel“). Níže sepsaná pravidla soutěží upravují právní vztah mezí soutěžícími a Pořadatelem.

Pokud je v podrobných pravidlech soutěže uveden další spoluorganizátor, pak tento spoluorganizátor obvykle poskytuje svým jménem a na své náklady výhry do soutěže. Doručení výher a případné reklamace zajišťuje Pořadatel.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 16 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku II tohoto dokumentu.

Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří se přihlásí do konkrétní soutěže a zároveň, kteří se zaregistrují na webových stránkách www.beautysoutez.cz, kde vyjádří svůj souhlas s těmito obecnými pravidly soutěže a zároveň potvrdí souhlas se zásadami ochrany osobních údajů. Pořadatel je oprávněn podmínit účast v jednotlivé soutěži nákupem produktů Pořadatele či obchodního partnera Pořadatele v určitém množství nebo hodnotě za běžné maloobchodní ceny.  

Dále do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky konkrétní soutěže.

Soutěžící může do soutěže zaregistrovat více účtenek pod podmínkou, že každá účtenka je unikátní. Např. 5 různých účtenek = 5 registrací a 5x šance na výhru. Soutěžící nemůže zaregistrovat více stejných účtenek. Jedna účtenka = pouze 1 registrace do soutěže. V případě opakované registrace bude uznána pouze první registrace do soutěže. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v soutěži, v případě rozdílných cen získává automaticky tú nejhodnotnější.

Doba trvání soutěže je pevně daná a je zapsaná v jednotlivých soutěžích. Soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit pouze jednou prostřednictvím své identity.  Vícenásobné zapojení do Soutěže upravují konkrétní pravidla vyhlášené Soutěže.

Splnění podmínek v rámci Soutěže je možné ze strany soutěžících nahrávat ve vyhlášeném termínu Pořadatelem Soutěže, a to do 23:59:59 hodin posledního dne soutěže. Každý jednotlivý soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým účtem. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyřazen.

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci TOHLETO studio, s.r.o. a dalších společností podílejících se na zajištění Soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tato pravidla, dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo pokus o jejich zneužití a získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele okamžitě vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se zjistí, že se tato osoba i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Ze Soutěže budou vyřazeny příspěvky, které:

· neodpovídají zadanému tématu Soutěže;

· vytvořila osoba nebo obsahuje podobiznu či jiný projev osobní povahy osoby, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci Soutěže;

· obsahují prvky násilí či pornografické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy;

· nabádají k vystavování se nebezpečným situacím či zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;

· mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;

· obsahují náboženský nebo politický podtext;

· by mohly poškodit dobré jméno pořadatele Soutěže;

· zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

· u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek Soutěže.

 

III. VÝHRY A VÝHERCI

 

Jméno výherce bude vylosováno náhodně ze všech soutěžících, kteří splnili všechny podmínky soutěže. Jméno výherce bude oznámeno nejpozději 14 dní po skončení soutěže na https://www.beautysoutez.cz a výherci bude zaslána soukromá zpráva na e-mail s výzvou ohledně zaslání kontaktních údajů za účelem doručení výhry.

Jestliže výherce nezareaguje na zaslanou zprávu do 96 hodin, vyhrazuje si Pořadatel nechat výhru propadnout nebo ji poskytnout jinému soutěžícímu. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat jejich výměnu za jiné zboží.

Soutěžící se musí před předáním výhry prokázat, že skutečně splnil podmínky pro účast v soutěži např. Zasláním fotky účtenky, kde bude shodné číslo účtenky jako v přihlašovacím formuláři.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo kurýrní službou na území České republiky hradí náklady na doručení Pořadatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s vyhlašovatelem dobu doručení výhry.

Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů uvedených výhercem.

Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě zaslání výher pomocí poštovních služeb, popřípadě kurýrní službou a nebude taktéž odpovědný za žádné škody nebo poškození výhry po dobu přepravy. Všechny případné reklamace je třeba uplatnit do dvou týdnů (14 dnů) po obdržení výhry.

Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci.

Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.

Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.

O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Jakékoli případné stížnosti týkající se soutěže a jejího průběhu je možné zaslat Pořadateli na e-mailovou adresu info@beautysoutez.cz kdykoli po dobu soutěže, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího skončení.  Pokud vznikne spor mezi Pořadatelem a soutěžícím, strany se zavazují k tomu, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby daný spor byl vyřešen smírně. Soutěžící má dále právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde je možno vzniklý spor mezi Pořadatelem a soutěžícím vyřešit mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs. V případě, že se nepodaří jakýkoliv spor vyplývající ze soutěže pořádané Pořadatelem vyřešit mimosoudně, jsou ke konečnému projednání a rozhodnutí sporu příslušné obecné soudy České republiky.

 

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zapojením se do Soutěže soutěžící souhlasí s pravidly Soutěže, čímž rovněž bere na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely Soutěže. Podrobné informace o zpracování osobních údajů obsahuje samostatný dokument zveřejněný u dílčích Soutěží. Předmětný dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ je nedílnou součástí těchto obecných pravidel Soutěží.

 

V. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na možnost změny, zrušení či jakékoli jiné úpravy soutěže v jejím průběhu. Pravidla mohou být, jak měněna, tak i doplňována. Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Vyhlašovatel nezodpovídá za žádné škody na zdraví nebo majetku, které byly způsobeny přípravou nebo prováděních úkonů, jež vedou k účasti v soutěži. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Vyhlašovatel si zároveň vyhrazuje právo na vyloučení jakéhokoli soutěžícího, kdykoliv v průběhu soutěže, bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to v případě, že soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech nebo bude jednat v rozporu s právním řádem České republiky nebo právním řádem jiného státu dotčeného pořádáním Soutěží. V případě toho porušení si vyhrazuje vyhlašovatel právo všechny příspěvky od soutěžícího smazat.

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou. 

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěže, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@beautysoutez.cz


V Třebíči dne 1.8.2021

 

TOHLETO studio s.r.o.

bottom of page