top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořádající společnost TOHLETO studio s.r.o., se sídlem Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČ: 07551754, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 108758, kontakt: info@beautysoutez.cz, zpracovává v souvislosti s pořádáním marketingových soutěží osobní údaje soutěžících uvedené v soutěžním příspěvku a související komunikaci (tj. údaje z registračního účtu soutěžícího - jméno, příjmení, údaje uvedené v odpovědi na zprávu pořadatele soutěžícímu o výhře - jméno, příjmení, adresa, a dále údaje o zapojení se do Soutěže - datum a čas, IP zařízení, ze kterého došlo k zapojení se do Soutěže; soutěžní příspěvek, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; údaj o věku nad 16 let), a to automatizovaně nebo jinými prostředky, za účelem řádné organizace průběhu dotčené soutěže pořádané společností TOHLETO studio s.r.o. včetně vyhodnocení výsledků a kontaktování vítězů, tj. za účelem plnění smluvních povinností, které na sebe jako pořádající společnost vyhlášením soutěže bere. Současně společnost TOHLETO studio s.r.o. tímto informuje soutěžící, že mají právo

 I. aby společnost TOHLETO studio s.r.o.  umožnila přístup k jejich osobním údajům, tzn. potvrdila, zda a případně jaké osobní údaje zpracovává;

 II. aby společnost TOHLETO studio s.r.o. provedla bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů týkajících se konkrétní osoby a neúplné osobní údaje doplnila;

 III. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů či vznést námitku proti zpracování osobních údajů (zasláním odvolání souhlasu či námitky na adresu sídla společnosti TOHLETO studio s.r.o., nebo emailem na adresu info@beautysoutez.cz s uvedením předmětu ODEBRÁNÍ SOUHLASU, případně jinou vhodnou formou), odvolání souhlasu se nevztahuje na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu; 

 IV. aby společnost TOHLETO studio s.r.o. provedla bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, odvolá-li soutěžící souhlas s jejich zpracováním, uplatní-li námitku proti jejich zpracování, nebo požádá-li o jejich výmaz;

 v. na přenositelnost osobních údajů, tzn. aby společnost TOHLETO studio s.r.o. předala osobní údaje, které ve vztahu k osobě soutěžícího zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

VI. podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

TOHLETO studio s.r.o. informuje soutěžící, že jejich osobní údaje budou společností TOHLETO studio s.r.o. uloženy po dobu platnosti soutěže a tři roky po jejím ukončení.

Soutěžící svojí účastí v soutěži zaručují společnosti TOHLETO studio s.r.o., že pokud použijí v soutěžním příspěvku do soutěže osobní údaje jiných osob, disponují souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů včetně práva předat tyto osobní údaje společnosti TOHLETO studio s.r.o. Soutěžící berou na vědomí, že odpovídají společnosti TOHLETO studio s.r.o. za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto ujištění.

Soutěžící potvrzuje, že se seznámil/a s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a s jejich zpracováním pro výše uvedené účely souhlasí.

 

TOHLETO studio s.r.o. 

bottom of page